Elk jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering geeft het bestuur openheid van zaken aangaande financieel beleid en boekhouding. Indien beslissingen genomen moeten worden, kunnen leden hier hun stem uitbrengen.


De Algemene leden vergadering wordt gehouden op woensdagavond 19 april 2023 om 20.00 uur in het uitvaartcentrum in Sint-Maartensbrug.

Geachte mevrouw, heer,

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging Zijpe

Datum:            19 april 2023

Plaats:             Uitvaartcentrum Zijpe

Maarten Breetstraat 13a

1752 AG Sint Maartensbrug

Aanvang:        20.00 uur

Agenda

  • Opening
  • Vaststelling agenda
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  • Notulen vorige ledenvergadering van 20 april 2022
  • Financieel verslag 2022

Pauze

  • Verslag van de kascontrolecommissie
  • Verkiezing kascontrolecommissie
  • Jaarverslag van de “Stichting Derdengelden”
  • Bestuursverkiezing 2023

Aftredend en herkiesbaar:          dhr. Gerard Poland en Mw.    Margriet Struijf

Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat:

secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

10   Rondvraag

11    Sluiting

Als u van plan bent om de ALV bij te wonen, wilt u zich dan aanmelden bij de secretaris (secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl).

Graag tot ziens op de jaarvergadering.

Het bestuur van “Uitvaartvereniging Zijpe“


AL 31-3-2023