Elk jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering geeft het bestuur openheid van zaken aangaande financieel beleid en boekhouding. Indien beslissingen genomen moeten worden, kunnen leden hier hun stem uitbrengen.


Uitnodiging

Sint Maartensbrug, maart 2022

Geachte mevrouw, heer,

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging Zijpe

Datum:            20 april 2022

Plaats:             Uitvaartcentrum Zijpe

Maarten Breetstraat 13a

1752 AG Sint Maartensbrug

Aanvang:        20.00 uur

Agenda

1   Opening

2   Vaststelling agenda

3   Mededelingen en ingekomen stukken

4   Notulen vorige ledenvergadering van 3 april 2019

5   Financieel verslag 2019, 2020 en 2021

6   Verslag van de kascontrolecommissie

7   Verkiezing kascontrolecommissie

8   Jaarverslag van de “Stichting Derdengelden”

9   Afscheid van dragers: dhr. Jos van Schie, dhr. Rinus Jonker en dhr. Nico Hobma.

10  Bestuursverkiezing 2020

Aftredend en herkiesbaar:          dhr. Gerard Poland

Toetredend:                                mw. Margriet Struijf

11   Bestuursverkiezing 2021

Aftredend en herkiesbaar:          dhr. Cees Bruin en mw. Germa Smit

12   Bestuursverkiezing 2022

Aftredend en herkiesbaar:          mw. Marrie Schuur

Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij het secretariaat:

secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl

Pauze

13   Presentatie door mw. Margriet Struijf over het Gemeentebeleid inzake begraafplaatsen en de natuurbegraafplaats in Sint Maartensbrug

14   Rondvraag

15   Sluiting

Indien u van plan bent om de ALV bij te wonen, wilt u zich dan aanmelden bij de secretaris (secretaris@uitvaartverenigingzijpe.nl). Zo kunnen we zorgdragen voor een voldoende grote zaal.

Graag tot ziens op de jaarvergadering.

Het bestuur van “Uitvaartvereniging Zijpe“


De ALV van 8-4-2020 en de ALV van 1-12-2021 zijn beide afgelast vanwege covid-19.